W zależności od sytuacji, proces VPC może być zastosowany do jednej z trzech możliwych operacji w ekstrakcji węglowodorów. Może być zastosowany jako:

  • Podstawowa separacja
  • Ekstrakcja z pian i grzyw bitumicznych lub
  • Ekstrakcja odpadów

We wszystkich tych przypadkach odzysk węglowodorów będzie identyczny na poziomie 99 +%, jednakże koszty operacyjne, a co za tym idzie, wyniki ekonomiczne przedsięwzięcia, będą się różnić.

Ekstrakcja z pian bitumicznych

Proces VPC może być stosowany do zastąpienia, opartej na rozpuszczalnikach, fazy ekstrakcji pian bitumicznych w procesie gorącej wody Clarka.

W przypadku zastosowania w tej fazie ekstrakcji bitumenów, wszelkie emulsje zostaną wyeliminowane z procesu, tworząc czyste mieszaniny CAC-24 z zaabsorbowaną wodą, które mogą być zawracane do procesu ekstrakcji. Substancje stałe zawarte w pianie bitumicznej będą wolne od wszelkich zanieczyszczeń i substancji ropopochodnych, gotowe do bezpośredniej rekultywacji środowiska naturalnego. 99 +% węglowodorów z pian i grzyw będzie unosić się do góry, celem ich zebrania i transportu do dalszego wykorzystania lub obróbki.

oilsand_50.jpg

Rekultywacja pozostałości ropopochodnych

Proces VPC może być stosowany do likwidacji pozostałości ropopochodnych różnego typu pochodzenia stawów osadowych (w tym odpadów po ekstrakcji ropy z piasków roponośnych- MFT), co prowadzi do pełnego odzyskania wszystkich węglowodorów. W procesie tym uzyskuje się także czystą zawiesinę CAC-24 z wodą, która podlega procesom biodegradacji, jak i suche i wolne od zanieczyszczeń ropopochodnymi frakcje stałe, jak piasek i glinę, mogące służyć do bezpośredniej rekultywacji terenów zanieczyszczonych.

Stosowanie procesu VPC do likwidacji pozostałości nie powoduje żadnych zmian w dotychczasowej działalności operacyjnej zakładów przeróbczych, czy rafinerii, ani jej infrastrukturze. Nasz proces może być tak zaprojektowany, by stanowił końcowy element instalacji tworzącej odpady, bez zakłóceń w jej bieżącej działalności.

bbel_ropy.jpg

Piaski roponośne

Proces VPC rewolucjonizuje ekstrakcję ropy naftowej z piasków roponośnych. Odzysk węglowodorów odbywa się za ułamek kosztów tradycyjnych metod, może być zeskalowany w dowolny sposób, integrując się z bieżącą działalnością i co najważniejsze, wykorzystuje przy tym, ok. 75 % mniej wody. Stosując tą technologię odzyskuje się 99 +% węglowodorów, przy jednoczesnym braku jakichkolwiek zanieczyszczeń środowiskowych. Zastosowanie procesu VPC powoduje, że spełnienie rządowych regulacji środowiskowych jest bardzo proste, pracownicy i społeczności są bezpieczniejsze, wartość firmy jest nieporównanie większa, a w rezultacie zyski są wyższe.

kopalnia_piaski_roponone.jpg